Scheiding buitenland

Scheiding online | Online scheiding service | Scheiding.nl

Bent u beiden in het bezit van de Nederlandse nationaliteit maar woonachtig in het buitenland? Dan is het mogelijk om het gezamenlijke echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in Amsterdam in te dienen. De rechtbank in Nederland dient zich te overtuigen van uw Nederlandse nationaliteit. Daarvoor heeft u een verklaring nodig waaruit blijkt dat men uw identiteit heeft geverifieerd én waarin wordt bevestigd dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt deze verklaring bemachtigen bij de Nederlandse Ambassade of het Nederlandse Consulaat van het land van verblijf dan wel bij een notaris. Alle stukken moeten worden vertaald door een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels.

 

Daarnaast moet ik mij ervan vergewissen dat u beiden daadwerkelijk wenst te scheiden. Bent u niet voornemens om op korte termijn naar Nederland te komen? Dan is de meest eenvoudige en betrouwbare oplossing dat een onafhankelijke derde (advocaat, notaris, ambassade et cetera) mij laat weten dat hij/zij uw identiteit heeft gecontroleerd en de overtuiging heeft gekregen dat u beiden instemt met de door mij opgestelde echtscheidingsbescheiden. Anders dan de rechtbank accepteer ik naast verklaringen in het Nederlands en Engels ook verklaringen in het Frans, Duits en Spaans. Na ontvangst van dit bericht alsmede de originele te tekenen akte kan ik overgaan tot indiening van het verzoekschrift. Ook bestaat de mogelijkheid online uw identiteit te controleren.

Bekijk een voorbeeld van de Notarisverklaring.
download PDF

 

Buitenlands huwelijk

 

Heeft het huwelijk in het buitenland plaatsgevonden? Dan zal ook het uittreksel uit het huwelijksregister moeten worden bemachtigd. Indien dat niet lukt neemt de rechtbank ook genoegen met het tonen van de originele huwelijksakte. In dat geval dient ook de woonplaats te worden vastgesteld. De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels, Frans of Duits. Daarnaast dient u, ten behoeve van de behandeling in Nederland, een keuze te maken voor de toepassing van het Nederlands recht op de echtscheiding. Deze keuze kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de regels van alimentatie.
Heeft het huwelijk in het buitenland plaatsgevonden, dan wordt de echtscheidingsbeschikking in ‘s-Gravenhage ingeschreven. Voor de definitieve scheiding is immers de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet voldoende.

 

Tip: een echtscheiding waarvan het huwelijk buiten Nederland heeft plaats gevonden dient meestal ook in dat land doorgegeven te worden aan de registers van de Burgerlijke Stand aldaar, voor zover het betreffende land de echtscheiding erkent. Ik adviseer u dat in het betreffende land te verifiëren.